ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PARIS COSMETIC Kft.(cégjegyzékszám: Cg. 01-09-946235, nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék,székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 56., adószám: 22953054-2-42, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó)jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1.  Jelen ÁSZF kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett matis.hu internetes áruház oldalon elérhető web áruház szabályait határozza meg.Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”), valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Ptk") szabályozza.

1.2.  Az áruház szolgáltatásai a Felhasználó számára, regisztráció nélkül ismerhető meg. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, mely azonban a felhasználó adatainak megadáshoz és jelen ÁSZF elfogadásához kötött. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó által megadott Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

1.3.  A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásakor. A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött szerződés, nem írásban foglalt szerződésnek minősül.

1.4.  A Szolgáltató által üzemeltetett elektronikus áruház felhasználói felülete, mindenkor hatályos tájékoztatást ad, a szerződéskötés technikai feltételeiről. A Felek között kötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, a Szolgáltató a Felhasználó elektronikus vagy bármely más úton tett nyilatkozatait rögzíti, ezen adatokat a harmadik személy részére nem teszi elérhetővé. Felek között kötött szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

1.5.  Szolgáltató az elektronikus kereskedő felületen megismerhető eszközökkel és menüvel biztosítja, hogy a Felhasználó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. 

1.6.  Felhasználó által a Szolgáltató által üzemeltetett elektronikus áruházban  elektronikuson úton tett szerződési jognyilatkozatához kötve van, jognyilatkozata akkor válik hatályossá, ha a Szolgáltató a rendelést visszaigazolta. Jelen pontban rögzített "visszaigazolás" fogalma, nem azonos a Ptk. 6:84. § (2) bekezdése szerit visszaigazolással. A hivatkozott jogszabályi helyben előírt visszaigazolást a Felhasználó, a vételi ajánlatának leadását követően késedelem nélkül visszaigazolásra kerül, amely visszaigazolás csupán a Szolgáltató azon nyilatkozata, hogy a vételi ajánlatot megkapta. 

2. Regisztráció

2.1. A webáruházban regisztráció nélkül lehetséges a vásárlás. A Felhasználó köteles a webáruházban történő megrendeléshez a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a megrendelő vállalja. A Szolgáltatót ennek vonatkozásában semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli.

2.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés 

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.  

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő előre láthatóan valótlan áron, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. 

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül Felhasználótól akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/ vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.5. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1.  A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat a Felhasználó viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

4.2.  A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.

4.3.  A megrendelt termékek személyes átvételére nincsen lehetőség.

4.4.  A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Felhasználó által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

4.5.  Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi és a termék árát, illetve a szállítási költséget a szállítmányozó cégnek megfizeti. Amennyiben Felhasználó e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, Szolgáltató jogosult a további megrendelések teljesítését megtagadni.

4.6.  Amennyiben egy megrendelés értéke meghaladja az 1.- Ft-ot abban az esetben a létrejött és teljesített, Felhasználó által elfogadott megrendelés után a Szolgáltató magára vállalja a szállítási díjat.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1.  Amennyiben Felhasználó a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Felhasználó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, bontatlan, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.

5.2.  Amennyiben az elállási jog jelzésétől számított 14 napon belül a termék visszaküldése fizikailag nem történik meg (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató részére elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a visszavásárlási folyamatot megszünteti.

5
.2.1. Amennyiben a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

5
.2.2. A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

5.3.  Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Felhasználónak kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek is Felhasználót terhelik.

5.4.  A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, a Felhasználó által igénybe vett úttal megegyezően történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

5.5.  Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kicsomagolt, megbontott, stb.)

5.6.  Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére.

6. Szavatosság

6.1.  A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Felhasználó által kezdeményezett szavatossági igények illetőleg ha a vásárolt árura garanciát nyújt a gyártó és /vagy a Szolgáltató a garancia érvényesítés minden esetben az Ügyfél és a Szolgáltató között lehetséges, melyben a Szolgáltató a közreműködőt vehet igénybe.

6.2.  A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakiparossal és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli.

7. A Felhasználási feltételek módosítása

7.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja.

8. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó Felelőssége

8.1.  A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

8.2.  A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

8.3.  A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók és a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen, de nem kizárólagosan:
-
Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
- Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
- Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
- Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.

8.4.  Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen: - Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől; - Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat; - Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól. 

8.5.  Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
- Tartózkodni a weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
- Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul. A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

9. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén  

9.1. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

9.2. Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a Felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a Felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt a jogosult kérheti, hogy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, Szolgáltató által tárolt adatokat a Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

10. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

10.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. 

10.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért. 

10.3. A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. 

11. Jogérvényesítés 

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad. A Szolgáltató felügyeleti szerveit a honlapon közzéteszi. 

12. Adatvédelem, adatkezelés

12.1. Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉ-nek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

12.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információszabadság és önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

12.3. A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A megrendelésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a megrendelést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

12.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése, illetve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE.

12.5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény.

12.6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a hatályos törvényi szabályoknak megfelelően kezeli.

12.7. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

12.8 Az adatkezelésről szóló nyilatkozat jelen ÁSZF mellékletében érhető el.

13. Egyebek

13.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen és az előreláthatóság elvének figyelembe vételével kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

13.4. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

14. Kapcsolat, Ügyfélszolgálat: 

Ügyfélszolgálat helye: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 56. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanap 9-17 között E-mail: matis@matis.hu Telefonszám: (1) 383-6503 

MELLÉKLET

A PARIS COSMETIC KFT. NYILATKOZATA A GDPR (ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT) KAPCSÁN A Paris Cosmetic Kft. egyetért azzal, hogy az egyének adataik feletti szabad rendelkezése elengedhetetlenül szükséges az európai értékek megőrzéséhez. Ennek megfelelően cégünk teljes mértékben azonosul az ún GDPR jogszabály (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) alapelveivel, melyek révén a természetes személyek kontrollálhatják és megóvhatják személyes adataikat.

Ennek megfelelően:

1. A Paris Cosmetic Kft. regisztráció nélküli webshopot üzemeltet.
2. A Paris Cosmetic Kft. a webshophoz kapcsolódóan profilalkotás nélküli, személyes adatkezelést végez, így adatkezelőnek minősül. A kft. címe: Paris Cosmetic Kft. 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 56. Telefon (1) 383-6503, e-mail: matis@matis.hu. Miután a jogszabály előírása szerint a kezelt adatok nem teszik lehetővé az érintettek rendszeres és szisztematikus megfigyelését, külön adatvédelmi tisztviselő nem kerül kijelölésre. Az adatkezelésért felelős személy a kft. ügyvezetője.
3. A Paris Cosmetic Kft. által kezelt adatok nem minősülnek érzékeny adatoknak.
4. A megrendelés folyamán a 2007. évi CXXVII törvényben (ÁFA-törvény) kötelezően felsoroltakon túl a megrendelési folyamatban csak a vevőink e-mail címét és telefonszámát rögzítjük annak érdekében, hogy a kapcsolattartás gördülékenyen és a vevő érdekében gyorsan megvalósulhasson. Könnyű belátni, hogy egy általunk teljesítendő megrendelés ügyében számtalan esetben előfordulhat, hogy közvetlen kapcsolatba kell kerüljünk a vevőnkkel. A biztonsági rendszerünket folyamatosan felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést.
5. Vevőinknek nem küldünk e-mailben üzleti ajánlatot.
6. Vevőink telefonszámát és e-mail címét kizárólag a megrendelés teljesítéséig őrizzük, azt követően megsemmisítjük azokat.
7. Oldalunkon nem lehetséges levelezőlistára feliratkozni.
8. Vevőink adatain nem végzünk profilozást.
9. Felhívjuk szíves figyelmét a következőre: a 2000. évi CXXVII. törvény (az általános forgalmi adóról) szóló rendelkezési kimondják a számla kötelező tartalmi elemeit, amelyek nyilvántartását akkor is vezetnünk kell, ha Ön nem egyezik bele. Amennyiben Ön nem ért egyet ezzel a jogszabállyal, bármelyik, az általunk forgalmazott termékeket árusító kozmetikában vásárolhat készpénzes fizetéssel, nyugta (tehát a vevőt nem beazonosítható bizonylat) átvétele mellett.
10. Az általunk vezetett adatokat nem továbbítjuk más adatkezelőnek és feldolgozónak, illetve külföldi országba.
11. Az adatok megőrzésének minimális ideje a magyar jogszabályoknak megfelelő bizonylatmegőrzési idő, melyet a legutolsó kiállított számla dátumától számolunk.
12. Abban az esetben, ha cégünket adatvédelmi incidens éri, azonnal bejelentjük azt a felügyeleti hatóságnak. Miután a cégünknél vezetett adatok nem minősülnek valószínűsíthetően magas kockázatúnak, ezért kizárólag a felügyeleti hatóság értesítése történik meg.
1
3. Ha úgy érzi, cégünk által kezelt adatai nincsenek biztonságban, illetve konkrét ügyben a kérvénye/felszólítása nem vezetett eredményre, a felügyeleti hatósághoz fordulhat, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

2018. május 25.
Paris Cosmetic Kft.

Copyright © MATIS - Paris Cosmetic Kft.